HENK KUIPER PHOTO COLLECTION
authenktic.com photosofholland.com by henkkuiper.com | hkf.nl | about henk | about the collection | contact
 
art | kunst themes | thema's countries | landen

 

Authenktic Photos of | Authenktieke Foto's van
Value | Waarde

by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie

 

  photo gallery | fotogalerie  
     
     
                   
     
  Value | Waarde  
  Value/Waarde, Arnhem, The Netherlands/Nederland, 2016  
  Photo/Foto: Henk Kuiper  
 
 
     

 

  Value   Waarde  
 
 
 
  "Value" is an ongoing project which consists of an ever-groing collection of bottles filled with water. Every year on January 1, I fill a bottle with water and I add this to the collection. I do this since 1975 and I have already collected over 40 bottles of water.   "Waarde" is een doorlopend project dat bestaat uit een steeds groter wordende verzameling van flesjes gevuld met water. Elk jaar op 1 januari vul ik een flesje met water en voeg ik deze toe aan de collectie. Ik doe dit sinds 1975 en ik heb inmiddels ruim 40 flesjes water verzameld.  
  Where and when   Waar en wanneer  
 
 
 
Every year on January 1, since 1975, at the place where I am at that moment. Elk jaar op 1 januari sinds 1975, op de plek waar ik mij op dat moment bevind.
         
  Why   Waarom  
 
 
 
With this project, I wanted to reflect on the concept of value. Met dit project wil ik reflecteren op het begrip waarde.
         
  Sources of inspiration   Inpiratiebronnen  
 
 
 
• Water
• "Waste Not" (2005-ongoing). Artwork by Song Dong (*1966, Beijing). Solo exhibition (Dec. 6, 2015 - March 13, 2016) at the Kunsthalle Düsseldorf in Düsseldorf.
• "Fountain Bottles 2004-2009", 9 bottles in a custom case 16' x 50' x 10' inch. Artwork by Janet Nolan (*1942, Montgomery, Alabama). Part of the exhibition "The Value of Water" (Sept. 30, 2011 - March 25, 2012) at the Cathedral Church of Saint John the Divine in New York City.
• Water
• "Waste Not" (2005-doorlopend). Kunstwerk door Song Dong (*1966, Beijing). Solo expositie (6 dec. 2015 - 13 maart 2016) in de Kunsthalle Düsseldorf in Düsseldorf.
• "Fountain Bottles 2004-2009", 9 flessen in een vitrinebox 16' x 50' x 10' inch. Kunstwerk door Janet Nolan (*1942, Montgomery, Alabama). Onderdeel van de expositie "The Value of Water" (30 sept. 2011 - 25 maart 2012) in de Cathedral Church of Saint John the Divine in New York City.
 
 
 

 

  photo archive | fotoarchief  
  Value | Waarde  
 Value/Waarde, Arnhem, The Netherlands/Nederland. 9 photos: 21140101-09.
   
  21140101 21140102 21140103  
     
   
  21140104 21140105 21140106  
     
   
  21140107 21140108 21140109  
         
  "Value", bottles filled with water. (1975-ongoing). Artwork by Henk Kuiper (*1963, Armhem).   "Waarde", flesjes gevuld met water (1975-doorlopend). Kunstwerk door Henk Kuiper (*1963, Arnhem).  
         
Henk Kuiper: "To me, the annual filling of a bottle with water, contributes to the creation of value. It makes me aware of questions like: what is value? and what is the value of collecting? and what is the value of collecting material and immaterial things?". Henk Kuiper: "Voor mij draagt het jaarlijks vullen van een flesje met water bij aan het creëren van waarde. Het maakt mij bewust van vragen als: wat is waarde? en wat is de waarde van verzamelen? en wat is de waarde van het verzamelen van materiële en immateriële zaken?".
     
  Value.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Waste Not  
   Waste Not, Kunsthalle Düsseldorf, Grabeplatz 4, Düsseldorf, Germany/Duitsland. 3 photos: 21130111-13.  
   
21130111 21130112 21130113
         
  Fragments of the 'bottle section' of "Waste Not" (2005-ongoing). Artwork by Song Dong (*1966, Beijing). Solo exhibition (Dec. 6, 2015 - March 13, 2016) at the Kunsthalle Düsseldorf in Düsseldorf.   Fragmenten van het 'flessen-gedeelte' van "Waste Not" (2005-doorlopend). Kunstwerk door Song Dong (*1966, Beijing). Solo expositie (6 dec. 2015 - 13 maart 2016) in de Kunsthalle Düsseldorf in Düsseldorf.  
         
  "Waste Not" is an installation encompassing over 10,000 different everyday objects. It is the result of fifty years of diligent collecting on the part of the artist's mother, Zhao Xiangyuan. One thought manifested itself in particular during years of great deprivation that were accompanied by a shortage of the basic things of everyday life, namely that every object has its value and is only waiting to be put to use again.   "Waste Not" is een installatie van meer dan 10.000 verschillende alledaagse voorwerpen. Het is het resultaat van vijftig jaar ijverig verzamelen door de moeder van de kunstenaar, Zhao Xiangyuan. Eén gedachte manifesteerde zich in het bijzonder tijdens de jaren van grote ontberingen die werden vergezeld door een tekort aan de fundamentele dingen van het dagelijks leven, namelijk dat elk object zijn waarde heeft en dat het alleen wacht om opnieuw gebruikt te worden.  
     
  Waste Not.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  The Value of Water  
   The Value of Water, Cathedral Church of Saint John the Divine,1047 Amsterdam Avenue, New York City, United States/Verenigde Staten. 4 photos: 17100183-86.  
       
    17100184    
  "Fountain Bottles 2004-2009", 9 bottles in a custom case 16' x 50' x 10' inch. Artwork by Janet Nolan (*1942, Montgomery, Alabama). Part of the exhibition "The Value of Water" (Sept. 30, 2011 - March 25, 2012) at the Cathedral Church of Saint John the Divine in New York City.   "Fountain Bottles 2004-2009", 9 flessen in een vitrinebox 16' x 50' x 10' inch. Kunstwerk door Janet Nolan (*1942, Montgomery, Alabama). Onderdeel van de expositie "The Value of Water" (30 sept. 2011 - 25 maart 2012) in de Cathedral Church of Saint John the Divine in New York City.  
         
  The vastness of the cathedral and the representations of water in the cathedral form a comminique - the hugeness of the space lends to the feeling of water's power and immeasurability   De grootsheid van de kathedraal en de voorstellingen van water in de kathedraal vormen een communiqué - de onmetelijkheid van de ruimte geeft het gevoel van de kracht en de onmeetbaarheid van water.  
  Except it's nof immeasurable, and that's the point. James A. Kowalski, Dean of the Cathedral, puts it eloquently: "Water has become a commodity. Like other commodities, it now divides us between the haves and the have-nots. Clean water and sanitation will futher define us as nations, in how we carry forward our abilities to care for our peoples and our respect for the community of nations".   Maar water is niet onmetelijk, en dat is het punt. James A. Kowalski, decaan van de kathedraal, zegt het treffend: "Water is handelswaar geworden. Net als andere grondstoffen verdeeelt het ons nu tussen de haves en de have-nots. Schoon water en sanitatie zal ons verder definieren als naties, in de manier waarop we onze mogelijkheden om de zorg voor onze volkeren voortzetten en ons respect voor de gemeenschap van naties tonen".  
     
  The Value of Water.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
     

 

top

- art feeds the mind -

 
© Henk Kuiper Fotocollectie / HKF. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Authenktic™, Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF. Page last updated: April 2016.